Etusivu / Suomen Pyöräily ry / Vastuullisuus / Vastuullisuusohjelma

Vastuullisuusohjelma

Suomen Pyöräily ry:n toiminnassa mukanaolevat sitoutuvat noudattamaan Suomen Pyöräilyn vastuullisuusohjelmaa sekä urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaa (PDF).

Edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa

Edistämme yhdenvertaisuutta ja sukupuolten välistä tasa-arvoa kunnioittamalla toisia erilaisuudesta huolimatta. Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan kaikkien ihmisten samanarvoisuutta riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Suomen perustuslaki takaa kaikille ihmisille perusoikeutena yhdenvertaisuuden lain edessä sekä yleisen syrjintäkiellon. Tutustu liiton Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan.

Käyttäydymme asiallisesti

Käyttäydymme asiallisesti edustaessamme Liittoa tai sen jäsenseuroja. Suomen Pyöräilyssä ei hyväksytä minkäänlaista epäasiallista käyttäytymistä. Me emme kiusaa, syrji, alista, nimittele, hauku, ahdistele, käyttäydy rasistisesti, väkivaltaisesti tai muuten epäasiallisesti. Puutumme epäasialliseen käytökseen ja ilmoitamme siitä Liitolle tai vaihtoehtoisesti hyödynnämme Et ole yksin -tukipalvelua tai ILMO urheilurikkomuspalvelua. Mahdolliset epäasiallisen käytöksen tapaukset pyritään selvittämään asianomaisten kesken ja mahdollisista jatkotoimenpiteistä päättää tarvittaessa Suomen Pyöräilyn hallitus.

Toimimme reilusti

Pitäydymme kaikista toimista tai yrityksistä vaikuttaa epäasiallisesti Liiton tai sen jäsenseuran alaisen pyöräilykilpailun kulkuun ja/tai tuloksiin tai manipuloida niitä tavalla, joka on vastoin urheilun eettisiä tai reilun pelin periaatetta (PDF), sekä pysyttäydymme riippumattomina ja noudatamme Olympialiikkeen kilpailumanipulaation ehkäisemistä koskevaa säännöstöä Olympic Monevent Code on the Prevention of Manipulation of Competitions (PDF-tiedosto englanninkielellä).

Suomen Pyöräilyn urheilija tai urheilujoukkueeseen kuuluva henkilö, kuten valmentaja tai seurajohtaja, ei lyö itse tai edustajansa kautta vetoa omasta lajistaan. Tutustu liiton Kilpailumanipulaation torjunnan vastaiseen ohjelmaan.

Toteutamme hyvän hallinnon käytäntöä toimimalla avoimesti ja noudattamalla hyviä tapoja ja käytänteitä sekä lakia, sääntöjä ja määräyksiä. Pyrimme toiminnallamme lisäämään yhteisömme ja sidosryhmiemme tyytyväisyyttä sekä takaamaan toiminnan kehittymisen. Kannustamme kiittämisen ilmapiiriin.

Urheilemme puhtaasti

Sitoudumme puhtaaseen urheiluun noudattamalla Suomen Antidopingsäännöstöä sekä Kansainvälisen Olympiakomitean ja Paralympiakomitean sekä kansainvälisen lajiliiton UCIn (Union Cycliste Internationale) Antidopingsäännöstöjä. Lisäksi sitoudumme Euroopan Neuvoston dopingin vastaiseen yleissopimukseen, Pohjoismaiseen antidopingsopimukseen sekä Suomen valtion allekirjoittamien kansainvälisten antidopingsopimusten mukaisiin sääntöihin. Tutustu liiton Antidopingohjelmaan.

Kunnioitamme ympäristöä

Kannamme vastuun toimillamme ympäristön- ja luonnon hyvinvoinnista, jotta myös tulevat sukupolvet saavat nauttia siitä. Huolehdimme siitä, että käytämme luontoa ja ympäristöä niiden ainutlaatuisuutta tai kantokykyä vaarantamatta. Tutustu liiton Kestävän kehityksen suunnitelmaan.

Ilmoitamme epäkohdista

Meillä on ilmoitusvelvollisuus Liitolle ensimmäisen tilaisuuden tullen, mikäli havaitsemme edellä mainittujen kohtien rikkomiseen liittyviä tapahtumia. Liitolle ilmoittamisen rinnalla auttavina linkkeinä toimivat Et ole yksin -tukipalvelu ja ILMO urheilurikkomuspalvelu.

Esimerkkejä vastuullisesta toiminnastamme

Urheilijana sitoudun

 • puhtaaseen urheiluun ja reiluun peliin noudattamalla antidopingsäännöstöä ja kunnioittamalla kilpakumppaneita.
 • toimimaan ympäristöä kunnioittaen huomioimalla kestävän kehityksen periaatteet toimiessani lajin parissa.
 • olemaan lyömättä vetoa lajistani tai antamaan sisäpiirin tietoa vedonlyöntitarkoituksessa.
 • puuttumaan kiusaamiseen ja häirintään, jos sellaista havaitsen ja ilmoittamaan asiasta seuran tai Liiton johdolle.

Valmentajana sitoudun

 • kohtelemaan kaikkia yhdenvertaisesti.
 • toimimaan valmennustoiminnassa urheilijan terveys huomioiden.
 • käyttäytymään asiallisesti.
 • puuttumaan kiusaamiseen tai häirintään, jos sellaista havaitsen ja ilmoittamaan asiasta seuran tai Liiton johdolle.
 • kunnioittamaan kestävän kehityksen periaatteita toimiessani lajin parissa.

Seuratoimijana sitoudun

 • edistämään seurani toiminnassa yhdenvertaisuutta pitämällä ovet auki kaikille lajista kiinnostuneille eritasoisille harrastajille.
 • käyttäytymään asiallisesti toisia kohtaan.
 • puuttumaan, mikäli epäilen seurassamme olevan kiusaamista tai häirintää ja varmistan, että kaikilla seuratoimintaan osallistuvilla on riittävät tiedot ja taidot asian tunnistamiseksi.
 • huolehtimaan, että seuramme toiminta- ja kurinpitosäännöt ovat ajantasaiset.
 • kunnioittamaan ympäristöä järjestettyjen tapahtumien yhteydessä.

Liiton edustajana sitoudun

 • edistämään yhdenvertaisuutta lajin päätöksenteossa.
 • kohtelemaan lajeja ja eri toimijoita yhdenvertaisesti sekä varmistamaan, että toiminnassamme on tilaa kaikenlaisille harrastajille ja toimijoille.
 • varmistamaan, että toimijamme käyttäytyvät asiallisesti ja että heillä on riittävä tietoisuus ja osaaminen tunnistaa ja puuttua kiusaamiseen ja häirintään.
 • huolehtimaan siitä, että kaikki lajissamme toimijat ovat sääntöjen ja sopimusten kautta sitoutuneet noudattamaan reilun pelin periaatteita.
 • huolehtimaan, että seuramme toiminta- ja kurinpitosäännöt ovat ajantasaiset.
 • kunnioittamaan kestävän kehityksen periaatteita toiminnassani.
SUEK - Puhtaasti paras - Reilusti paras
ILMO
KAMU
Et ole yksin - Väestöliitto