Etusivu / Suomen Pyöräily ry / Vastuullisuus / Antidoping ja kilpailumanipulaation torjunta

Antidoping ja kilpailumanipulaation torjunta

Suomen Pyöräilyn Reilun kilpailun ohjelmat koostuvat Antidoping- ja kilpailumanipulaatio-ohjelmista. Ohjelmien tavoitteena on kuvata kyseisiä ilmiöitä sekä lisätä antidopingtyön ja kilpailumanipulaation torjunnan osuutta kaikessa liiton toiminnassa niin urheilijoiden valmentautumisessa kuin uusien valmentajien ja ohjaajien sekä johtohenkilöiden koulutuksessa. Suomen Pyöräily pitää tärkeänä myös tiedottaa kattavasti antidoping- ja kilpailumanipulaation torjuntaan liittyvistä asioista koko pyöräilyväelle Suomessa. Reilun kilpailun ohjelmissa esitetään ne pelisäännöt, jotka sitovat Suomen Pyöräilyn toimintaan kuuluvia henkilöitä.

Dopingvalvonta

Dopingvalvonnasta Suomessa vastaa Suomen urheilun eettinen keskus SUEK. Dopingvalvonta perustuu maailmanlaajuisiin säännöstöihin, joita urheilijat ja urheilun parissa toimivat henkilöt sitoutuvat noudattamaan. Antidopingtoiminnan lisäksi SUEK torjuu kilpailumanipulaatiota, edistää katsomoturvallisuutta ja muita urheilun eettisiä asioita.

SUEK – Suomen Antidopingsäännöstö 2021.
SUEK – Asiakirja urheilijoiden oikeuksista (PDF)
SUEK – Antidopingohje urheilijoille (PDF).
SUEK – Urheilijan opas maailman Antidopingsäännöstöön 2021 (PDF).

Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa (KAMU)

Urheilija on itse vastuussa siitä, mitä hänen elimistöstään dopingtestissä löytyy. SUEKin Kielletyt Aineet ja Menetelmät Urheilussa (KAMU) -luettelosta voi tarkistaa Suomesta saatavia resepti- ja itsehoitolääkevalmisteita. Lääkehaku ei sisällä erityislupavalmisteita. KAMU -lääkehaku löytyy myös mobiiliapplikaationa.

HUOM! Pyöräilyn kansainvälinen lajiliitto UCI on kietänyt omissa säännöissään WADAn luettelon lisäksi TRAMADOLIN käytön kilpailuissa 1.3.2019 alkaen. TRAMADOLIN testauksesta vastaa UCI.

Erivapausmenettely urheilijan lääkityksessä

Mikäli terveyden ylläpitäminen tai sairauden hoito vaatii Kiellettyjen aineiden tai menetelmien -luettelossa olevaa ainetta tai menetelmää, voidaan tätä varten hakea erivapautta. Erivapauden myöntämisen myötä urheilija saa käyttää kyseistä ainetta tai menetelmää.

Lajikohtainen tasomäärittely

SUEK:n lajikohtaisen tasomäärittelyn piiriin kuuluvien urheilijoiden tulee hakea erivapautta kansainvälisen erivapausstandardin ja SUEK:n ohjeiden mukaisesti. SUEK:n erivapauspäätös koskee kansallisen tason urheilijaa ja kansallisen tason kilpailuja Suomessa. Kansainvälisen tason ja kansainvälisiin urheilutapahtumiin osallistuvien urheilijoiden on toimitettava erivapaushakemuksensa etukäteen kansainväliselle lajiliitolleen iästään ja kansallisesta tasostaan riippumatta.

Jos kansainvälisen tason urheilijalla on SUEK:n myöntämä erivapaus, hänen tulee selvittää, hyväksyykö kansainvälinen lajiliitto SUEK:n myöntämän erivapauden.

Lajikohtaisen tasomäärittelyn ulkopuolella olevien urheilijoiden kohdalla SUEK tarkistaa jälkikäteen (mahdollisen dopingtestin jälkeen), että kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa olevien aineiden käytölle on lääketieteellinen peruste. Tällöin SUEK pyytää urheilijaa toimittamaan tarvittavat todistukset ja selvitykset jälkikäteen.

Urheilun toimintakiellossa olevien urheilijoiden tulee huolehtia, että heillä on tarvittavat erivapausluvat myös toimintakiellon aikana.

Alla olevasta käy ilmi taso, jonka saavuttaneiden urheilijoiden tulee etukäteen hoitaa erivapaudet kansainvälisen erivapausstandardin ja SUEK:n ohjeiden mukaisesti.

Pyöräily; Yleisen sarjan miesten ja naisten SM-kilpailuihin osallistuvat urheilijat.

Kilpailumanipulaation torjunta

Kilpailumanipulaatiolla tarkoitetaan vilpillistä vaikuttamista kilpailun kulkuun tai lopputulokseen. Se voidaan jakaa urheilu- ja vedonlyöntiperusteiseen manipulaatioon. On tärkeää ymmärtää kilpailumanipulaatio ilmiönä sekä sen aiheuttamat riskit pyöräilyssä, jotta ilmiö tunnistetaan ja ilmiön aiheuttamia tilanteita voidaan ennaltaehkäistä.

Keskeiset kilpailumanipulaation riskit pyöräilyssä koskettavat tallimääräyksiä, sisäpiiritiedon levittämistä, urheilijoiden terveydentilasta kertomista ulkopuolisille, kilpailustrategiaa, kalustoon liittyvää manipulaatiota tai parapyöräilyn puolella erityispiirteenä lisäksi luokittelussa huijaamista.

SUEKin 2021 julkaiseman tilannekuvan mukaan kilpailumanipulaation riski pyöräilyssä on kuitenkin matala. Lajissa ei ole tullut ilmi kilpailumanipulaatiotapauksia ja vedonlyönnin määrä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti on vähäistä. Suomalaisiin urheiluseuroihin ei liity myöskään merkittäviä yksityisiä tai epämääräisiä sponsoritahoja.

Toimintaohje kilpailumanipulaatiotapauksissa

Liiton sisällä on sovittu seuraavasta menettelytavasta mahdollisten kilpailumanipulaatiotapausten yhteydessä.

  1. Ilmoitus
    Ilmoitus mahdollisesta kilpailumanipulaatioepäilystä voi tulla seuraavien kanavien kautta:

– ILMO-raportointipalvelu/SUEK
– sähköpostilla osoitteeseen toimisto@pyoraily.fi
– puhelimitse

  1.  Alustava käsittely

Kilpailumanipulaatioselvitysten yhteyshenkilönä liittosihteeri kerää saatavilla olevat tapahtumatiedot.

  1. Konsultointi SUEKin kanssa

Kaikista tapauksista ilmoitetaan SUEKin tutkintapäällikölle. Tapaukset käydään läpi yhteistyössä tapauskohtaisesti ja sovitaan rooleista, vastuista ja asian tiedottamisesta (ks. kriisiviestintä). SUEK vie asian tarvittaessa kansallisen yhteistoimintaryhmän käsiteltäväksi. Mahdollisista rikostutkinnallisista seuraamuksista päättää poliisi. Jos tapaus ei johda rikostutkinnallisiin seuraamuksiin, voidaan asiaa tarvittaessa jatkoselvittää yhdessä SUEKin kanssa ja viedä liiton kurinpitomenettelyyn.

  1. Mahdollinen liiton kuripitomenettely

Selvitysten pohjalta ja tarvittaessa SUEKin näkemys huomioon ottaen SP tekee päätöksen joko asian viemisestä liiton kurinpitomenettelyyn tai asian käsittelyn päättämisestä.

  1. Tiedotus

Asianosaisia tiedotetaan käsittelyn lopputuloksesta tai asian käsittelyn päättämisestä.

Puhtaasti Paras- ja Reilusti Paras -verkkokoulutukset

SUEKin Puhtaasti paras verkkokoulutus on koulutus, jonka avulla urheilijat, urheilijan tukihenkilöt ja muut urheilutoimijat voivat oppia ja varmistaa tietonsa antidopingasioista. Reilusti paras verkkokoulutus on vastaava kokonaisuus kilpailumanipulaation torjuntaan liittyvissä asioissa. Verkkokoulutukset koostuvat eri moduuleista. Jokainen moduuli alkaa lyhyellä informatiivisella videolla, jonka jälkeen tulee vastata muutamaan kysymykseen. Koulutuksen voi suorittaa osissa moduuli kerrallaan. Koulutuksesta saa muistoksi diplomin, kun kaikki moduulit on suoritettu.

ILMOita urheilurikkomuksista

Jokaisella on oikeus ja velvollisuus ilmoittaa, mikäli epäilee urheilurikkomusta, oli sitten kyseessä esim. doping-, kilpailumanipulaatio- tai katsomoturvallisuusrikkomus. Puuttumalla rikkomuksiin suojelemme urheilijoita ja urheilua sekä turvaamme tasavertaiset ja turvalliset lähtökohdat kaikille urheilijoille. ILMO-palvelussa voit tehdä ilmoituksen urheilijan tai muun toimijan epäilyttävästä toiminnasta.

SUEK - Puhtaasti paras - Reilusti paras
ILMO
KAMU
Et ole yksin - Väestöliitto