Etusivu / Suomen Pyöräily ry / Vastuullisuus / Kestävän kehityksen suunnitelma

Kestävän kehityksen suunnitelma

Suomen Pyöräily on jäsenten yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö, joka tukee jäsenten toimintaa pyöräilyn edistämiseksi yhteiskunnassa. Suomen Pyöräilyn toiminnan perustana ovat vastuullisuus sekä liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Suomen Pyöräilyn tarkoituksena on edistää ja kehittää huippu-, kilpa- ja harrastepyöräilyä sekä olla näiden tarkoitusperien hyväksi toimivien jäsentensä valtakunnallinen keskusjärjestö.

Pyöräily on yksi harrastetuimmista liikuntamuodoista. Tilastojen mukaan lajia aktiivisesti harrastaa lähes miljoona suomalaista. Osalle pyöräilyn harrastajista Suomen Pyöräilyn jäsenseurat tarjoavat monipuolisesti pyöräilyyn liittyviä harrastepalveluita.

Tässä kestävän kehityksen suunnitelmassa kuvataan sen nykytilaa Suomen Pyöräilyssä, määritellään tavoitteet ja toimenpiteet kestävän kehityksen edistämiseksi ja tulosten arvioimiseksi. Kestävää kehitystä tarkastellaan kolmen eri näkökohdan kautta, joita ovat ympäristönäkökohdat, sosiaaliset ja kulttuuriset sekä taloudelliset näkökohdat. Suunnitelmassa painotetaan ympäristönäkökohtia. Suunnitelman kohteena on Suomen Pyöräily ry:n sisäinen toiminta sisältäen eri jaostojen (Huippupyöräily-yksikkö, Nuorisoyksikkö, Sääntö- ja tuomarivaliokunta) alaisen toiminnan. Suunnitelmassa huomioidaan sekä yhteisön että yksilön vastuu.

Valtioneuvoston selonteossa kestävän kehityksen globaalissa toimintaohjelmassa Agenda 2030:ssa todetaan, että meitä velvoittaa vastuumme tuleville sukupolville sekä vastuumme edeltäville sukupolville, jotka ovat tätä maata rakentaneet. Tämä toimii ohjenuorana Suomen Pyöräilyn kestävän kehityksen toiminnassa. Myös kansainvälisellä pyöräilyliitolla UCI:lla on olemassa Kestävän kehityksen suunnitelma.

Tavoitteet

Suomen Pyöräilyn kestävän kehityksen suunnitelman tavoitteena on:

  • kestävän kehityksen ajattelumallin vakiinnuttaminen toiminnassa
  • kestävän kehityksen jatkuvan toiminnan parantaminen
  • kestävän kehityksen toiminnasta tiedottaminen jäsenseuroille

Nykytila

Ympäristönäkökohdat

Kestävän kehityksen ympäristönäkökohdalla tarkoitetaan sitä, että luontoa ja ympäristöä käytetään luonnon ainutlaatuisuutta tai ympäristön kantokykyä vaarantamatta, kiinnittämällä erityisesti huomiota uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöön, kulutus- ja toimintatapoihin sekä asenteisiin. Ympäristönäkökohdissa Suomen Pyöräilyn toiminnan vaikutuksia tarkastellaan suhteessa ilmanlaatuun, energiankulutukseen, kasvihuonekaasuihin sekä luonnonvarojen käyttöön.

Lähiympäristön ilmanlaatuun voidaan vaikuttaa liikkumalla lyhyet matkat hyötyliikkuen (kävely, pyöräily) ja pidemmät matkat joukkoliikennettä tai kimppakyytejä käyttäen. Suomen Pyöräilyssä työmatkat tulee aina toteuttaa mahdollisimman aika-, kustannus- ja tavoitetehokkaasti. Henkilöstöä kannustetaan mahdollisuuksien mukaan järjestelemään useampi työtapahtuma työmatkalle, jotta ylimääräisiltä työmatkoilta vältytään. Yksilön vastuulle jää työmatkaliikunta hyötyliikkuen. Suomen Pyöräilyn periaatteiden mukaisesti kaikki sen järjestämät tapahtumat pyritään ilmastopäästöjen vähentämiseksi sijoittamaan hyvien julkisten kulkuyhteyksien etäisyydelle. Kokouksia ja koulutuksia järjestetään tilanteen salliessa etäyhteyksin. Suomen Pyöräilyssä hallituksen kokoontuminen on mahdollistettu sähköpostin ja etäyhteyksien välityksellä. Myös vuosikokoukset voidaan järjestää etäkokouksena. Kilpailu- ja leirimatkojen osalta kannustetaan kotimaassa kimppakyyteihin, lentomatkailussa valitaan mahdollisimman aika- ja kustannustehokkaat reitit.

Energiankulutukseen työtilojen osalta vaikutetaan huomioimalla niiden toimivuus, työskentelymukavuus ja käyttöaste. Henkilöstö huolehtii yhdessä Suomen triathlonliiton henkilöstön kanssa muun muassa työtilojen sopivasta lämpötilasta, tarpeenmukaisen valaistuksen ja veden käytöstä sekä muista työ- ja saniteettitilojen toimivuuteen liittyvistä asioista. Mikäli korjaustarpeita havaitaan, on henkilöstö välittömästi yhteydessä Sporttitalon kautta järjestettyyn huoltoon. Suomen Pyöräily kuuluu Sporttitalon sähkösopimuksen piiriin, joten Suomen Pyöräilyllä ei itsenäisesti ole mahdollisuutta vaikuttaa energiasopimuksen vaihtamisesta ekoenergiasopimukseksi.

Ruuantuotanto on suurin yksittäinen kasvihuonekaasujen aiheuttaja. Suomen Pyöräily hillitsee omalta osaltaan ilmastonmuutosta valitsemalla kokoustarjoiluihin mahdollisuuksien mukaan kasvis- ja kalavaihtoehtoja. Hyvällä etukäteissuunnittelulla ja kokouksien osallistujamäärän kartoittamisella pyritään tarjoilut mitoittamaan optimaalisesti ja ruokahävikki minimoimaan. Sporttitalo itsessään tarjoaa erinomaisen jätteiden lajittelumahdollisuuden, jolloin yksilön vastuulle jää oikeaoppisesta lajittelusta huolehtiminen.

Luonnon varojen säästämiseksi Suomen Pyöräilyn pyrkimys on toimia vähäpaperisesti ja järkeistetyin materiaalihankinnoin. Vähäpaperinen toiminta käsittää muun muassa tulostamisen minimoimisen, kaksipuolisen tulostamisen perusasetuksena, sähköisen koulutusmateriaalin sekä sähköisten muistioiden ja kokousasiakirjojen tuottamisen. Mikäli tuotettu materiaali vaatii painamista, mietitään painetettujen tulosteiden määrä tarkasti. Suomen Pyöräilyn hallinto toimii pääasiallisesti sähköisesti.

Suomen Pyöräilyn materiaalihankintojen tarve muun muassa toimistotarvikkeiden, lahjuksien tai markkinointiin liittyvien materiaalien tilaamiseksi on vähäinen. Tilaaminen pyritään toteuttamaan keskitetysti. Materiaalitilausten yhteydessä huomioidaan vastaavat kierrätysmateriaaleista valmistetut tuotteet. Valitettavan usein kierrätysmateriaaleista valmistetut tuotteet ovat vielä kalliimpia, jolloin tilausten yhteydessä on huomioitava budjetin asettamat rajoitteet. Lahjuksissa kannatetaan kotimaisia ja mahdollisuuksien mukaan niin sanottuja aineettomia lahjoja. Kilpailuasuja tilataan tarvittaessa ja maltillisesti. SM-kilpailuiden käyttämättömien mitalien palauttamista suositaan eri kannustein ja mitaleita uusiokäytetään.

Pyöräilyssä on sitouduttu kunnioittamaan ympäristöä ja siten muun muassa kilpailusäännöissä on huomioitu ympäristönäkökulmat. Maastopyöräilyssä kilpailureitit on suunniteltava ja toteutettava siten, että luontoon jää mahdollisimman vähän vaurioita kilpailijoiden, huoltojoukkojen tai kilpailun yleisön liikkumisen vuoksi. Kilpailun jälkeinen maisemointi, kuten merkkausmateriaalin ja roskien poistaminen on suoritettava välittömästi kilpailun tai tapahtuman jälkeen.

Maantiepyöräilyssä on käytetty mahdollisimman vähän kulkuvälineitä, jotka voivat aiheuttaa ympäristöongelmia. Säännöissä on myös määrätty mahdollisimman monta huollettavaa yhtä huoltoautoa kohti. Kilpailureitit on suunniteltava siten, että kilpailusta on aiheutunut mahdollisimman vähäinen haittaa alueen asukkaille ja luonnolle. Muun muassa maaston turmelua, roskaamista ja turhaa kulumista estetään oheistuksen ja sääntöjen avulla. Kilpailujen tuomareilla on oikeus jakaa sakkorangaistuksia niille kilpailijoille, jotka eivät noudata ympäristön suojelemiseen liittyviä sääntöjä. Liiton yhteityösopimuksen piirissä olevien henkilöautojen osalta hyödynnetään mahdollisuutta valita hypridi- tai sähköauto.

Sosiaaliset ja kulttuuriset näkökohdat

Sosiaalisesti kestävä kehitys pyrkii tasa-arvoisesti vaikuttamaan hyvinvoinnin jakautumiseen eri ihmisryhmien ja kulttuurien kesken. Tavoitteena on kehittää osallistumista ja vahvistaa vaikuttamisen kanavia, jotta ihmiset saisivat paremmin äänensä kuuluviin. Olennainen osa sosiaalisesti kestävää kehitystä on myös kulttuurinen kestävyys, jossa erilaiset kulttuuritaustat nähdään rikkautena. Suomen Pyöräilyn toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Suomen Pyöräily pyrkii edistämään toiminnassaan sukupuolten ja ihmisten välistä tasa-arvoa sekä suvaitsevaisuutta. Vastuullisena toimijana haluamme edistää yhdenvertaisuutta omassa toiminnassamme ja tukea seuroja asian viemisessä käytäntöön.

Suomen Pyöräilyn toiminnassa sosiaalinen kestävyys tarkoittaa muun muassa henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimista. Sosiaalisia ja kulttuurisia näkökulmia käsitellään laajemmin Suomen Pyöräilyn Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus suunnitelmassa sekä Vastuullisuusohjelmassamme.

Taloudelliset näkökohdat

Taloudellinen kestävyys kulkee yleensä käsi kädessä ympäristönäkökohtien sekä sosiaalisten ja kulttuuristen näkökohtien kanssa. Taloudellisesti kestävän toiminnan tavoitteena on pienentää ympäristöhaittoja.

Taloudellisesti kestävää toimintaa Suomen Pyöräilyssä toteutetaan ympäristönäkökohtien sekä sosiaalisten ja kulttuuristen näkökohtien rinnalla muun muassa toimitilojen jakamisen ja vuokraustoiminnan avulla. Toimitilakustannukset Suomen Pyöräily jakaa Suomen Triathlonliiton kanssa. Yksilön vastuulla on työvälineiden hyvä kohtelu niiden käyttöiän pidentämiseksi. Sähkön taloudellisiin kustannuksiin vaikutetaan huolehtimalla valaistuksesta vain tarvittaessa sekä laitteiden energiatehokkuus huomioimalla uusia elektronisia laitehankintoja tehtäessä. Suomen Pyöräily on soitoutunut noudattamaan hyvää hallintoa vastuullisuusohjelmassaan.

Toimenpiteet ja arviointi

Toimenpiteet

  • työntekijöiden perehdyttäminen kestävän kehityksen periaatteisiin
  • lajittelun parempi mahdollistaminen myös työtilassa
  • ekoenergiasopimuksen kannattaminen tulevaisuudessa Sporttitaloon
  • uusien laitehankintojen yhteydessä energiatehokkuudesta huolehtiminen
  • kestävän kehityksen toiminnasta ja säännöistä tiedottaminen jäsenseuroille (esim. kestävän kehityksen vuosikello)
  • materiaalitilauksien yhtedessä tarvittavien tilausmäärien puntaroiminen ja ekologisimman vaihtoehdon valitseminen budjetin määrittämissä rajoissa
  • kilpailuasujen ja mitalien mahdollisuuksien mukainen uusiokäyttö

Arviointi

Kestävän kehityksen tavoitteita, toimenpiteitä ja toteutumista arvioidaan vuosittain hallituksen kokouksessa. Toimisto koostaa hallitukselle yhteenvedon toiminnasta painottaen ympäristönäkökulmia. Yhteenvedossa huomioidaan kestävästä kehityksestä viestiminen, edistysaskeleet, mutta myös seuraavat askeleet entistä paremman toiminnan toteuttamiseksi.

Kestävä kehitys seuratoiminnassa

Ympäristövastuullisten toimintatapojen toteuttamiseksi seuroissa, olemme kasanneet seuran materiaalipankkiin linkkejä, joista löytyy tietoa kestävästä kehityksestä sekä vinkkejä liikunnallisen arjen kestäviin valintoihin.

SUEK - Puhtaasti paras - Reilusti paras
ILMO
KAMU
Et ole yksin - Väestöliitto