Nuorisoyksikön tukihaku

Nuorisoyksikkö jakaa tukea täysin uuden pyöräkoulutoiminnan aloittamiseen, lasten ja nuorten pyöräilyharrastusta edistäviin matalan kynnyksen hankkeisiin sekä leiritoimintaan.

Suomen Pyöräilyn Nuorisoyksikkö jakaa vuosittain tukea seurojen lasten ja nuorten pyöräilyharrastukseen suunnattujen hankkeiden toteuttamiseen, uuden pyöräkoulutoiminnan käynnistämiseen sekä leiritoimintaan. Haku toteutetaan kahdessa erässä. Hakuajankohdista ja hakuohjeista tiedotetaan erikseen.

Yksi osa tukisummasta on suunnattu lasten ja nuorten pyöräilyn harrastamista edistävään matalan kynnyksen harrastustoimintaan sekä täysin uuden pyöräkoulutoiminnan käynnistämiseen seurassa, jossa ei aikaisemmin vastaavaa toimintaa ole ollut. Tukea myönnetään hankkeisiin, joissa pyritään kokeilemaan uusia toimintamalleja seuroissa sekä niiden välillä, ja lisäämään pyöräilyseurojen toiminnan monipuolisuutta pyöräilyn eri alalajien kautta. Tukea voi käyttää esimerkiksi ohjaajakoulutukseen sekä materiaalien hankintaan.

Tukisumman toinen osa on suunnattu leirien järjestämiseen pyöräilyä harrastaville lapsille ja nuorille. Leirit voivat olla päiväleirimuotoisia tai perinteisiä leirejä, jossa yöpyminen ja täysihoito kuuluvat leiriohjelmaan. Leirien tulee olla laadukkaasti järjestetty, omata riittävät ja tasokkaat ohjaaja- ja valvojaresurssit. Myös leirin turvallisuus on varmistettava asianmukaisesti.

Kaikkien tuettavien hankkeiden on sisällettävä omarahoitusosuus, joka on vähintään 50% hankkeen kustannuksista. Näin varmistetaan jatkuvuus myös niissä tilanteissa, jolloin ulkopuolista tukea ei mahdollisesti ole saatavissa.

Hakemuksen pituus on maksimissaan 2 A4 sivua (Times new roman tai vast kirjasin, fontti 12). Tuotettavan toiminnan tulee tapahtua avustuksen myöntämis vuonna ellei toisin ilmoiteta.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi seuraavat asiat:

 • Hankkeen nimi, hakevan seuran (seurojen) yhteystiedot
 • Mihin tarkoitukseen tukea haetaan (täysin uusi pyöräkoulutoiminta / matalan kynnyksen hanke vai leiritoiminta)
 • Hankkeen/toiminnan kuvaus, aloitus- ja lopetuspäivämäärä, vastuuhenkilö(t)
 • Mihin nuorisoyksikön tuettaviin alatavoitteisiin hanke kohdistuu (lueteltu alla)
 • Miten hankkeen tavoitteiden täyttymistä seurataan
 • Hankkeen budjetti (huomioi 50 % omarahoitusosuus)

Hankkeen etenemisestä/päättymisestä tulee raportoida viimeistään vuosi tuen myöntämisen jälkeen.

Tuettavien hankkeiden tulee toteuttaa yhtä tai useampaa seuraavista alatavoitteista

 • lisätä lasten ja nuorten harrastajamääriä pyöräilyseurassa
 • mahdollistaa pyöräilyn monipuolinen harrastaminen
 • hillitä pyöräilyharrastamisen kustannuksia ja osallistumismaksuja lasten ja nuorten osalta
 • edistää liikunnallisen elämäntavan omaksumista ohjatun seuratoiminnan kautta
 • edistää koko perheen pyöräilyharrastusta
 • lisätä vapaaehtoistoimintaa, sekä lisätä osaamista erityisesti ohjaajien ja valmennuksen osalta
 • edistää monipuolista ja laadukasta nuorisotoimintaa seurassa ja seurojen välillä
 • kehittää uudenlaisia toimintamalleja
 • lisätä lasten ja nuorten osanottajien lukumäärää seurojen pyöräilykilpailuissa

Arviointikriteerit

 • vaaditun mukainen hakemus
 • alatavoitteen / tavoitteiden esille tuominen ja toiminnan kohdentuminen näihin valittuihin tavoitteisiin
 • toteutuksen realistisuus, saatavat hyödyt ja tavoitteiden seuranta
 • hankkeen budjetti (summat, kohdentuminen, omarahoitusosuuden toteutuminen)

Esimerkkejä tuettavista hankkeista

Täysin uusi pyöräkoulutoiminta

Käynnistä seurassasi pyöräilykoulu, johon saat vähintään 10 uutta lasta mukaan. Lähetä seurasta yksi henkilö ohjaajakoulutukseen (kursseja esim. pyorailynohjaajat.fi). Hae tukea tämän toiminnan aloittamiseen seuraavasti: Seuralle kahden lainapyörän ja kypärän hankinta, pyöräkoulun ohjaajien sitouttamiseksi 10€/kerta korvaus, ohjaajakoulutuksen ilmoittautumismaksun kattaminen.

Matalan kynnyksen hanke

Lisää lasten pyöräilyharrastuksen monipuolisuutta aloittamalla yhteistyö kahden muun lähialueen seuran kanssa. Laaditte yhteisen harjoituskalenterin, jossa yksi seura vastaa maantiellä tapahtuvista harjoituksista, toinen maastossa ja kolmas esimerkiksi Trial-harjoituksista. Jokainen seura vetää kerran viikossa harjoituksen, johon ovat kaikki tervetulleita. Lähetä jokaisesta seurasta yksi henkilö ohjaajakoulutukseen. Hae tukea tämän toiminnan aloittamiseen seuraavasti: Jokainen seura hankkii yhden lainapyörän, harjoitusten ohjaajien sitouttamiseksi vetokerrasta 10€/korvaus, hankkeen vastuuhenkilöltä seurojen välisen yhteistyön koordinoimiseen kuluneen ajan korvaus, ohjaajakoulutuksen ilmoittautumismaksujen korvaus.

Rakenna seurallesi maastopyöräily/trial/pumptrack -rata. Järjestä radan avajaispäivä, jonne kutsutte lähialueen seurat yhden päivän harjoitukseen, tai vaikkapa lähikoulun oppilaat tutustumaan radan käyttömahdollisuuksiin. Hae tukea radan materiaaleihin: puutavara, maata (hiekkaa, soraa), Kylttejä radan merkkaukseen ja karttaan.

Leiritoiminta

Järjestä alueellasi kesäleiri pyöräilyä harrastaville lapsille ja nuorille. Määritä osallistumiskriteerit niin, että leiristä muodostuu mielekäs kaikille osallistujille. Kutsu esimerkiksi lajin entinen huippu ulkomailta vetämään leiriä. Järjestä leiriruokailut ja majoitus mahdollisuuksien mukaan yhteisesti, tai sitten kerro leirin viestinnässä, miten nämä hoidetaan. Varaa riittävä määrä vapaaehtoisia valvomaan leiriä, ikäluokasta ja leiriläisten määrästä riippuen.